Polisi Preifatrwydd

Mae CILIP Cymru Wales yn cydnabod bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi ac mae’n ymrwymedig i amddiffyn eich preifatrwydd ar-lein. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi pa wybodaeth rydym yn ei chasglu a’r rhesymau am hynny, a sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cytuno i ni gasglu a defnyddio eich gwybodaeth yn unol â’r polisi hwn.

Diweddarwyd y polisi ddiwethaf: 28 Ebrill 2020.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Diffinnir data personol fel unrhyw wybodaeth sy’n gallu adnabod unigolyn. Os dewiswch gyfrannu cynnwys (testun, delweddau a/neu fideo) gofynnir i chi Gofrestru a darparu rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu i adnabod pwy ydych. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad e-bost, ond efallai na fydd yn gyfyngedig iddynt. Wrth ddod yn ddefnyddiwr cofrestredig, rydych yn rhoi caniatâd i CILIP Cymru Wales ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i’ch adnabod er mwyn eich hysbysu o sut mae eich cynnwys yn cael ei ddefnyddio ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bydd gan ddefnyddwyr cofrestredig y gallu i nodi sut ydych am i’ch cynnwys gael ei gredydu (er enghraifft, gyda’ch enw eich hun neu fel cyfrannwr preifat). Mae gennych hefyd yr hawl ar unrhyw adeg i dynnu caniatâd CILIP Cymru Wales i ddefnyddio eich cynnwys yn ôl, a bydd unrhyw gynnwys o’r fath yn cael ei dynnu o olwg y cyhoedd a’r gronfa ddata cynnwys.

Oni bai eich bod yn cydsynio’n benodol i rannu eich data personol â thrydydd parti, dim ond at ddibenion CILIP Cymru Wales y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio. Ni fyddwn yn gwerthu, rhentu, benthyca, masnachu, na phrydlesu unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir ar-lein neu all-lein.

Rydych yn cytuno y bydd yr holl gynnwys a gyflwynwch yn cael trwydded anghyfyngedig Creative Commons Attribution-Non_Commercial 3.0 licence (CC BY-NC 3.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Wrth ddefnyddio ein gwefan efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth defnydd nad yw’n eich adnabod gan gynnwys cyfeiriad IP dienw, gwybodaeth gyffredinol am leoliad, a data sy’n adnabod y math o ddyfais rydych yn ei defnyddio, fersiwn eich porwr, neu’r gosodiadau iaith sy’n cael eu defnyddio ar eich dyfais.

Eich Hawliau

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae gennych hawl i ofyn am fynediad i’ch data, ei addasu, ei gywiro neu ei dynnu ar unrhyw adeg. Rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn am eich data personol o ddifrif. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw atynt os ydynt yn credu bod ein casglu neu ein defnydd o ddata personol yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.

Mae prosesu data personol yn cael ei lywodraethu gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 (GDPR). Mae mwy o wybodaeth am eich hawliau ar gael yn: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Dylid anfon cwestiynau ynghylch y polisi hwn a’ch data personol at: secretary.wales@cilip.org.uk 

I ddarllen hysbysiad preifatrwydd llawn CILIP a sut y gallwch reoli eich gwybodaeth bersonol ewch i: https://www.cilip.org.uk/page/privacy

Cwcis

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis i’n galluogi i dracio eich defnydd o’n gwefan a’i gwneud yn fwy defnyddiol i chi. Mae cwcis hanfodol yn galluogi defnydd craidd fel llywio tudalennau a mynediad i fannau diogel. Efallai na fydd rhai o nodweddion y wefan yn gweithio os byddwch chi’n gosod eich porwr gwe i wrthod neu ddileu cwcis. Ni all y wefan weithredu’n iawn heb y rhain, ond fe ellir eu hanalluogi trwy newid dewisiadau eich porwr.

Dolenni Trydydd Parti

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau a chymwysiadau trydydd parti allanol a allai fod o ddiddordeb i’n hymwelwyr. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau trydydd parti ac nid ydym yn gyfrifol am breifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â’r gwefannau hynny.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Gall CILIP Cymru Wales ddiwygio’r polisi hwn ar unrhyw adeg; ni fydd unrhyw newidiadau a wneir sy’n effeithio ar eich gwybodaeth bersonol yn dod i rym tan 30 diwrnod ar ôl i rybudd gael ei bostio ar y wefan hon.